chân đế in English – Vietnamese-English Dictionary

12:03 31/08/2021

Check ‘chân đế’ translations into English. Look through examples of chân đế translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

Khe cắm thẻ nhớ microSD nằm dưới chân đế của Switch, nơi có thể lắp thẻ microSD.

A microSD card slot is located under the Switch’s kickstand, where a microSD card can be inserted.

[external_link_head]

WikiMatrix

Hai lò phản ứng, hoặc chân đế, rộng khoảng 20 cm (8 in) bên dưới thân máy.”

The two reactors, or feet, extended about 20 cm (8 in) below the body of the machine.”

WikiMatrix

Chúng có thể là lò phản ứng hoặc chân đế.

They could be reactors or feet.

WikiMatrix

Chân Đế cũng dịch một phần của bộ luận du-già này.

Agricola also translated parts of the Old Testament.

WikiMatrix

Nền nhô ra: Tăng độ dày của phần tại chân đế để tránh rách.

Overhang base: Increase section thickness at base to avoid tearing.

WikiMatrix

Trong vai trò súng máy hạng nhẹ, nó đã được sử dụng với chân đế và nặng chỉ 12,1 kg (26,7 lb).

In the light machine gun role, it was used with a bipod and weighed only 12.1 kg (26.7 lb).

WikiMatrix

[external_link offset=1]

Người tiếp theo, để tăng thêm sự chuyển động, dùng màn hình được đặt trên một chân đế di chuyển được.

The next was to add mobility — so, have the screen on a mobile base.

QED

Nếu du khách ngồi trên chân đế rộng 3.040, du khách có thể ngâm chân trong nước khi thủy triều lên cao.

If you sit on the 3,040–wide stand, you can dip your feet in the water during high tide.

WikiMatrix

Thông thường, thùng 55-US-gallon (210 L) được sử dụng làm thùng đốt, có lỗ khoan lỗ khoan hoặc khoan quanh chân đế để hút không khí.

Typically steel 55-US-gallon (210 L) drums are used as burn barrels, with air vent holes cut or drilled around the base for air intake.

WikiMatrix

Tên gọi có thể bắt nguồn từ tiếng Quechua; có nghĩa là núi hoặc nơi nhô lên với một chân đế rộng kết thúc bằng những đỉnh nhọn.

The name possibly stems from Quechua pikchu pyramid; mountain or prominence with a broad base which ends in sharp peaks.

WikiMatrix

Họ làm điều này mong đợi khách hàng mua các phụ kiện như lưỡi dao, mũi khoan, chân đế, hoặc các trường hợp, cùng với công cụ mới.

They do this expecting customers to buy accessories such as blades, drill bits, stands, or cases, along with the new tool.

WikiMatrix

Chân đế của cột đài, gồm 3 cấp, được bao quanh bằng 18 tượng thánh điêu khắc bằng đá và 14 hình đắp nổi trong Khung trang trí (cartouche) tinh vi.

The base of the column, in three levels, is surrounded by 18 more stone sculptures of saints and 14 reliefs in elaborate cartouches.

WikiMatrix

Thiết bị đi kèm với một lớp vỏ bọc VaporMg tuyệt đẹp , và chân đế của nó là một tiện lợi được bổ sung mà không thể bỏ qua .

The device comes with a beautiful VaporMg finish , and its kickstand is an added benefit that ca n’t be overlooked .

EVBNews

Các đầu của chân đế chính được xây dựng với sự mở rộng trong tương lai, đặc biệt là với không gian để thử nghiệm một khu vực đứng an toàn.

The ends of the main stand have been constructed with future expansion in mind, specifically with space to trial a safe standing area.

WikiMatrix

Hơn nữa, nó có thể được đặt trên chân đế, cho phép nhiều người chơi xem màn hình thoải máu hơn và chơi trò chơi với một Joy-Con riêng biệt.

Further, the Console can be set on a kickstand, allowing multiple players to see the screen and play games with separate Joy-Con.

WikiMatrix

Bảng điều khiển ở chân đế cũng có thể hoạt động như một tính năng an toàn nếu vì bất kỳ lý do nào người điều khiển đang ở trên cao và không thể điều khiển được.

A control panel at the base can also function as a safety feature if for any reason the operator is at height and becomes unable to operate his controls.

[external_link offset=2]

WikiMatrix

Người dùng có thể chuyển đổi giữa các chế độ này chỉ đơn giản bằng cách đặt Console trong Dock hoặc tháo nó ra, mở rộng hoặc rút lại chân đế và tháo hoặc kết nối Joy-Con.

Users can switch between these modes simply by placing the Console in the Dock or removing it, extending or retracting the kickstand, and detaching or connecting the Joy-Con.

WikiMatrix

Thậm chí vài loại xe không có bảng điều khiển ở chân đế thường được trang bị công tắc hạ khẩn cấp, cho phép hạ thấp thang máy bằng tay (thông thường là xả áp lực thủy lực hoặc khí nén) trong trường hợp khẩn cấp hoặc mất điện.

Even models not fitted with a control panel at the base are usually fitted with an emergency switch of some sort, which allows manual lowering of the lift (usually by the release of hydraulic or pneumatic pressure) in the event of an emergency or power failure.

WikiMatrix

Do đó, những gì Ngài dạy là chân chính; Thượng Đế không thể nói dối.25

Therefore, what He taught is true; God cannot lie.25

LDS

27 Và A Mu Léc đáp lại: Phải, có một Đấng Thượng Đế chân thật và hằng sống.

27 And Amulek said: Yea, there is a true and living God.

LDS

Nhưng làm thế nào con người có thể biết được Thượng Đế chân chính duy nhất?

But how can man come to know the only true God?

LDS

Saxatilomys đã được phân biệt với các loại này và các chi chuột Indomalayan khác bằng “các phần trên xám đậm nửa màu nửa đầu, các phần dưới màu xám đen, những chân đế cực lớn, cực kỳ và sự kết hợp của các đặc điểm về sọ và răng nguyên thuỷ và có nguồn gốc ban đầu”.

Saxatilomys is distinguished from these and other Indomalayan genera by “semispinous dark gray upperparts, dark frosted gray underparts, large, extremely bulbous footpads, and a combination of derived and primitive cranial and dental traits”.

WikiMatrix

* Các con gái trung thành của Ê Va tôn thờ Đấng Thượng Đế chân thật và hằng sống, GLGƯ 138:38–39.

* Eve’s faithful daughters worshiped the true and living God, D&C 138:38–39.

LDS [external_footer]

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang