cơ cấu in English – Vietnamese-English Dictionary

07:57 30/08/2021

Check ‘cơ cấu’ translations into English. Look through examples of cơ cấu translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

cơ cấu tổ chức để bảo vệ mình giống hệt thế

He structured his organization to protect him in the same way.

[external_link_head]

OpenSubtitles2018.v3

Song ngôn ngữ của các thú vật ngoài con người xem ra không có cơ cấu văn phạm.

Yet animals other than man do not appear to have structured grammatical language.

jw2019

Về dài hạn, xu hướng tăng trưởng vẫn khiêm tốn do những vấn đề mang tính cơ cấu.

Longer-term trend growth remains subdued on account of structural problems.

worldbank.org

Đến cuối năm, con tàu đã được cấu trúc hoàn chỉnh về cơ cấu.

By the end of that year, the ship was substantially structurally complete.

WikiMatrix

Công ty cần được tái cơ cấu qua một loạt các quy trình.

The firm should be re-engineered into a series of processes.

WikiMatrix

Đây là cơ cấu thúc đẩy.

Here it is in a thrust configuration.

QED

Nhiều quốc gia tự trị mới có cơ cấu nhà nước tách rời với tôn giáo.

Various newly formed sovereign states were largely secular, with a separation of Church and State.

[external_link offset=1]

jw2019

Ông ấy đã nhìn vào cơ cấu thành phân dân cư.

He looked at the demographics.

QED

Dù vậy, cơ cấu của chính phủ vẫn như nhau.

Throughout, the basic structure of government has remained the same.

WikiMatrix

Với bản kế hoạch tái cơ cấu kinh tế hiện tại thì chính phủ đang đi đúng hướng .

With the current economic restructuring plan , he said , the Government was heading the right direction .

EVBNews

Đặc biệt cơ cấu của cựu Liên bang Xô-viết nay đã thay đổi sâu xa.

In particular, the very nature of what was once the Soviet Union changed dramatically.

jw2019

Đức Chúa Trời cai trị, bổ nhiệm và thành lập các cơ cấu Nước Trời.

It is a rule by God, ordained and established by him.

jw2019

mức cao nhất 0,5% GDP đối với thâm hụt cơ cấu hàng năm của các nước .

a cap of 0.5 % of GDP on countries ‘ annual structural deficits

EVBNews

Não bộ có cơ cấu chọn lọc cơn đau.

The brain has a gating mechanism for pain.

OpenSubtitles2018.v3

Trong thực tế, cơ cấu vốn có thể là rất phức tạp và bao gồm hàng chục nguồn.

In reality, capital structure may be highly complex and include dozens of sources of capital.

WikiMatrix

Điều này đảm bảo sự cân bằng giữa hai phong trào trong cơ cấu chỉ huy.

This ensured a balance between the two movements in the command structure.

WikiMatrix

Một cơ cấu chỉ huy mới đã được đưa ra ở cấp Bộ Quốc phòng vào năm 2002.

A new command structure was introduced at the Ministry of Defence level in 2002.

WikiMatrix

[external_link offset=2]

Làm thế nào bạn giúp họ hiểu tổ chức có cơ cấu dựa trên Kinh-thánh?

How can you help them see that the organization’s structure is Bible-based?

jw2019

Cập nhật quá trình cơ cấu lại khu vực tài chính ngân hàng

* An update on banking sector restructuring

worldbank.org

Một trong những vấn đề gây chia rẽ tại đây là cơ cấu của quốc hội.

One of the most divisive issues facing the Convention was the structure of Congress.

WikiMatrix

Hành trình này bao gồm thay đổi chiến lược, cơ cấu và quan trọng là, văn hóa.

This included changes to strategy, the organization and very importantly, the culture.

ted2019

Maurice sẽ nói rõ hơn về việc cơ cấu lại sở hữu công ty.

Maurice is gonna talk to you about some corporate restructuring.

OpenSubtitles2018.v3

Nếu chúng ta cung cấp kiến thức và kinh nghiệm, chúng ta cần cơ cấu nó.

If we are providing knowledge and experience, we need to structure that.

ted2019

10 lý do cần tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Ten reasons for reforming the SOEs:

worldbank.org

Chúng tôi đã chụp ngay đằng trước đây, để bắt đầu tái cơ cấu lại nhà hàng.

We took it right in front here, when we were going to start remodeling the restaurant.

QED [external_footer]

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang