“giờ địa phương” là gì? Nghĩa của từ giờ địa phương trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

06:27 31/08/2021

Tra cứu từ điển Việt Việt online. Nghĩa của từ ‘giờ địa phương’ trong tiếng Việt. giờ địa phương là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến.

giờ địa phương"giờ địa phương" là gì? Nghĩa của từ giờ địa phương trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

giờ được xác định riêng cho mỗi địa phương nằm ở một độ kinh xác định. Những nơi nằm trên cùng một kinh tuyến (cùng độ kinh), góc của giờ Mặt Trời (hay góc giờ của điểm xuân phân) có giá trị như nhau. Nếu hai nơi khác nhau có hiệu số độ kinh, thì góc giờ của một thiên thể nào đó quan sát tại hai nơi ấy cùng một thời điểm vật lí cũng khác nhau. Vd. Hà Nội có độ kinh 105o52′, Hải Phòng có độ kinh 106o43′, thì GĐP Hải Phòng lớn hơn GĐP Hà Nội là: 106o43′ – 105o52′ = 51′ = 3 phút 24 giây. GĐP chỉ có ý nghĩa trong quan trắc thiên văn, không thích hợp với đời sống bình thường.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

giờ địa phương

"giờ địa phương" là gì? Nghĩa của từ giờ địa phương trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt local time
 • múi giờ địa phương: local time zone

 • giờ địa phương trung bình

  "giờ địa phương" là gì? Nghĩa của từ giờ địa phương trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt local mean time


  "giờ địa phương" là gì? Nghĩa của từ giờ địa phương trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt local time
  "giờ địa phương" là gì? Nghĩa của từ giờ địa phương trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt standard time  [external_link offset=2]

  [external_footer]

  Bạn có thể quan tâm

  lên đầu trang