Nghĩa của từ Delay – Từ điển Anh

06:30 30/08/2021

Soha tra từ – Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh – Việt.

Thông dụng

Danh từ

Sự chậm trễ; sự trì hoãn
to act without delay
hành động không chậm trễ (không trì hoãn)
Điều làm trở ngại; sự cản trở

Ngoại động từ

Hoãn lại (cuộc họp, chuyến đi…)

Làm trở ngại, cản trở
to delay the traffic
làm trở ngại giao thông

hình thái từ

  • V-ed: delayed

Chuyên ngành

Toán & tin

làm chậm trễ // sự trậm, sự trễ
adjustable delay
sự trễ điều chỉnh được
corrective delay
sự trễ hiệu chỉnh
one-digit delay
sự trễ một hàng
static(al) time delay
sự trễ thời gian ổn định
time delay
chậm về thời gian

Xây dựng

Được bồi thường thiệt hại do chậm trễ

Cơ – Điện tử

Sự chậm, sự trễ, chậm, trễ

Kỹ thuật chung

làm chậm
delay tank
thùng làm chậm
sự chậm
time delay of the filter
sự chậm trễ thời gian của bộ lọc
sự chậm trễ
time delay of the filter
sự chậm trễ thời gian của bộ lọc
sự trì hoãn
balancing delay
sự trì hoãn cân bằng
thời gian trễ
Cell Delay Variation (CDV)
biến đổi thời gian trễ tế bào
Clear Confirmation Delay (CLCD)
thời gian trễ khẳng định xóa
End-To-End Transit Delay Notification (EETDN)
thông báo thời gian trễ quá độ toàn trình
Expected Maximum Transit Delay Remote – To – Local (ERL)
Thời gian trễ tối đa dự kiến – Đầu xa tới nội hạt
Low Delay CELP (LDCELP)
CELP (Mã dự báo tuyến tính) có thời gian trễ thấp
Maximum Acceptable Transit Delay (MATD)
thời gian trễ quá giang tối đa cho phép
Mean Administrative Delay (MAD)
thời gian trễ quản trị trung bình
Network Portion Clear Indication Delay (NPCID)
thời gian trễ chỉ thị xóa một phần mạng
Queuing Delay (QD)
thời gian trễ xếp hàng
Round Trip Delay (RTD)
thời gian trễ khứ hồi
time delay
thời gian trễ (của tín hiệu)
time delay distortion
méo do thời gian trễ
Total Call Connection delay (TCCD)
tổng thời gian trễ kết nối cuộc gọi
Transit Delay Indication (TDI)
chỉ thị thời gian trễ quá giang
Transit delay Selection (TDS)
chọn thời gian trễ quá giang
Transit Delay Selection and Identification (TDSAI)
chọn và chỉ thị thời gian trễ quá giang

Kinh tế

sự chậm trễ
liability for delay
trách nhiệm đối với sự chậm trễ
trì hoãn
delay in shipment
sự trì hoãn chất hàng
undue delay
sự trì hoãn không chính đáng
unreasonable delay
sự trì hoãn vô lý
triển hạn
notice of delay
thông báo triển hạn

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
adjournment , bind , check , cooling-off period , cunctation , dawdling , demurral , detention , discontinuation , downtime * , filibuster , hangup , hindrance , holding , holding pattern , hold-up , impediment , interval , jam , lag , lingering , logjam , loitering , moratorium , obstruction , postponement , problem , procrastination , prorogation , putting off , remission , reprieve , retardation , retardment , setback , showstopper , stall , stay , stop , stoppage , surcease , suspension , tarrying , tie-up , wait , deferment , deferral , waiver , detainment , holdup , armistice , continuance , dalliance , deferring , laches , obstructionism , protraction , respite , retention , temporization
verb
adjourn , arrest , bar , bide time , block , check , choke , clog , confine , curb , dawdle , defer , detain , deter , dilly-dally * , discourage , drag , encumber , filibuster , gain time , hamper , hold , hold over , impede , inhibit , interfere , intermit , keep , keep back , lag , lay over , linger , loiter , obstruct , postpone , prevent , procrastinate , prolong , prorogue , protract , put off , remand , repress , restrict , retard , shelve , slacken , stall , stave off , stay , suspend , table , tarry , temporize , withhold , hold off , hold up , remit , waive , hang up , set back , slow , dally , dilly-dally , poke , trail , continue , deferment , demurral , detention , dillydally , dither , hesitate , hinder , interruption , lingering , logjam , lose time , moratorium , reprieve , shilly-shally , stonewall , stop , stoppage , suspension , temper , vacillate , wait , weaken

[external_link offset=1]

[external_link offset=2][external_footer]

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang