Sức khỏe cộng đồng là gì?

08:30 31/08/2021

Ba chức năng cốt lõi của y tế công cộng và 10 Dịch vụ Y tế Công cộng thiết yếu cung cấp một định nghĩa hoạt động về y tế công cộng và một khung hướng dẫn cho các trách nhiệm của hệ thống y tế công cộng địa phương. Các chức năng Đánh giá, Phát triển Chính sách và Đảm bảo giúp chúng tôi cân bằng và tập trung vào ba trách nhiệm y tế công cộng cốt lõi của chính phủ khi chúng tôi

Ba chức năng cốt lõi của y tế công cộng và 10 Dịch vụ y tế công cộng thiết yếu cung cấp định nghĩa hoạt động về y tế công cộng và khung hướng dẫn cho trách nhiệm của hệ thống y tế công cộng địa phương.

[external_link offset=1]

Các chức năng Đánh giá, Phát triển Chính sách và Đảm bảo giúp chúng tôi cân bằng và tập trung vào ba trách nhiệm sức khỏe cộng đồng cốt lõi của chính phủ khi chúng tôi cố gắng cung cấp các dịch vụ thiết yếu dựa trên dân số cho các cử tri của chúng tôi.

[external_link_head]

[external_link offset=2]

  1. Theo dõi tình trạng sức khỏe để xác định và giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng.
  2. Chẩn đoán và điều tra các vấn đề sức khỏe và mối nguy hiểm sức khỏe trong cộng đồng.
  3. Thông báo, giáo dục và trao quyền cho mọi người về các vấn đề sức khỏe.
  4. Huy động sự hợp tác và hành động của cộng đồng để xác định và giải quyết các vấn đề sức khỏe.
  5. Xây dựng các chính sách và kế hoạch hỗ trợ các nỗ lực vì sức khỏe của cá nhân và cộng đồng.
  6. Thực thi luật và quy định bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an toàn.
  7. Liên kết mọi người với các dịch vụ y tế cá nhân cần thiết và đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi không có sẵn.
  8. Đảm bảo lực lượng lao động chăm sóc sức khỏe cá nhân và công cộng có năng lực.
  9. Đánh giá hiệu quả, khả năng tiếp cận và chất lượng của các dịch vụ y tế cá nhân và dân số.
  10. Nghiên cứu để có những hiểu biết mới và các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề sức khỏe.

[external_footer]

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang